dotacje unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Firma Handlowo-Produkcyjna "Kumax" Spółka CywilnaWróbel Katarzyna, Krzyzińska Barbara, Markowska Izabela

Doposażenie parku maszynowego Kumax S.C
drogą do wzrostu konkurencyjności firmy oraz intensyfikacji działalności eksportowej

Wartość projektu: 412 050,00 PLN

Wartość dofinansowania: 199 995,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Kumax s.c. poprzez
doposażenie parku maszynowego w nowoczesną tokarkę CNC

Wartość projektu: 480 050,00 PLN

Wartość dofinansowania: 200 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013